ความแตกต่างของวงจรไฟ้าอนุกรม ขนาน และ แบบผสม

ความแตกต่างของวงจรไฟฟ้าอนุกรม ขนาน และ แบบผสม

     ระบบไฟฟ้าเป็นงานระบบที่มีความสำคัญมากในชีวิตประจำวัน เป็นระบบงานพื้นฐานที่เหล่าช่างติดตั้งงานระบบอื่นจำเป็นจะต้องมีความรู้ เพราะในบทความนี้จึงขอนำเสนอเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับเรื่องวงจรในระบบไฟฟ้า ว่าในการติดตั้งระบบไฟฟ้า มีรูปแบบการต่อวงจรไฟฟ้าแบบใดบ้าง และในแต่ละแบบมีข้อดีหรือคุณสมบัติพิเศษอย่างไรบ้าง

การต่อวงจรไฟฟ้า

     ตามปกติวงจรไฟฟ้าใด ๆ จะมีความเปลี่ยนแปลงและคุณสมบัติต่อกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าแตกต่างกันไป ตามแต่ วิธีการต่อวงจรนั้น ๆ และตามการเปลี่ยนแปลงตัวต้านทานหรืออุปกรณ์ไฟฟ้านั้นด้วย ซึ่งเรามีวิธีการต่อวงจรไฟฟ้าได้ 3 แบบ คือ

     1. การต่อแบบอนุกรม (Series Circuit) 
     2. การต่อแบบขนาน (Parallel Circuit) 
     3. การต่อแบบผสม (Compound Circuit)

1. วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม หมายถึง การนำอุปกรณ์ไฟฟ้ามาต่อเรียงลำดับกันไป โดยนำปลายด้านใดด้านหนึ่งของอุปกรณ์ตัวที่หนึ่งมาต่อกับอุปกรณ์ตัวที่สอง จากนั้นนำปลายที่เหลือของอุปกรณ์ที่สอง ไปต่อกับอุปกรณ์ตัวที่สาม และต่อในลักษณะที่เรียงกันไปเรื่อย ๆ จนถึงอุปกรณ์ตัวสุดท้ายให้ต่อปลายที่เหลือเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม

2. วงจรไฟฟ้าแบบขนาน หมายถึง การนำอุปกรณ์ไฟฟ้าตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปมาต่อเรียงแบบขนานกัน โดยนำปลายด้านเดียวกันของอุปกรณ์แต่ละตัวมาต่อเข้าด้วยกัน แล้วต่อปลายของอุปกรณ์แต่ละตัวที่ต่อกันแล้วนั้นเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า

วงจรไฟฟ้าแบบขนาน

     จากตัวอย่างการต่อวงจรไฟฟ้าข้างต้น พบว่าหลอดไฟสองดวงที่เชื่อมต่อกันแบบขนานจะให้แสงสว่างรวมทุกหลอดมากกว่า เพราะกระแสไฟฟ้าในวงจรมีปริมาณมากกว่า และถ้าหลอดไฟหลอดใดหลอดหนึ่งชำรุด หลอดไฟที่เหลือก็ยังคงสามารถใช้งานได้ เนื่องจากยังคงมีตัวนำไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้าที่สามารถนำกระแสไฟฟ้าให้ ไหลผ่านหลอดไฟดวงอื่นได้ครบวงจร แตกต่างจากการต่อหลอดไฟแบบอนุกรม ซึ่งหากมีหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งใช้งานไม่ได้ ก็จะทำให้หลอดไฟที่เหลือไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด เนื่องจากกระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านวงจร เพราะมีตัวนำไฟฟ้าหรือสายไฟเส้นเดียวกัน

ดังนั้นข้อแตกต่างระหว่างการต่อวงจรไฟฟ้า แบบอนุกรม กับ แบบขนาน จึงได้ผลสรุปดังนี้

แบบอนุกรม อุปกรณ์ทุกตัวต่อทอดยาวเรียงกัน หากตัวใดตัวหนึ่งชำรุด อุปกรณ์ตัวอื่นไม่สามารถใช้งานได้

แบบขนาน อุปกรณ์ทุกตัวต่อแยกขนานกัน หากตัวใดตัวหนึ่งชำรุด อุปกรณ์ตัวอื่นยังสามารถใช้งานได้ปกติ

     นอกจากนี้การนำอุปกรณ์ไฟฟ้ามาต่อแบบอนุกรมและขนานแล้ว ก็ยังสามารถนำเซลล์ไฟฟ้ามาต่อแบบอนุกรมและขนานได้เช่นกัน การนำเซลล์ไฟฟ้ามาต่อกันแบบอนุกรมหรือต่อแบบขนานนั้น จะทำให้เรามองเซลล์ไฟฟ้าทั้งหมดรวมกันเป็นแหล่งจ่ายพลังงานแหล่งหนึ่งได้

     การนำเซลล์ไฟฟ้ามาต่อกันแบบขนาน แรงดันไฟฟ้าจะเท่ากับแรงดันไฟฟ้าเพียงเซลล์เดียว แต่จะทำให้จ่ายไฟฟ้าได้มากหรือจ่ายได้นานกว่าการใช้เซลล์ไฟฟ้าเพียงเซลล์เดียว

     ส่วนการนำเซลล์ไฟฟ้ามาต่อกันแบบอนุกรมนั้น จะทำให้พลังงานหรือแรงดันไฟฟ้ารวม หาได้จากผลรวมของแรงดันไฟฟ้าแต่ละเซลล์ เมื่อแรงดันมากขึ้นจะทำให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรมีค่ามากขึ้น

การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม

     ดังนั้นหากนำเซลล์ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าแต่ละเซลล์เท่ากันมาต่อกันแบบอนุกรม จะทำให้ได้ผลรวมของแรงดันไฟฟ้ามากกว่าการต่อแบบขนาน หรือหากต่อในวงจรไฟฟ้าของหลอดไฟ ก็จะทำให้หลอดไฟของวงจรที่ต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมสว่างมากกว่าวงจรที่ต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนานนั่นเอง

     สรุปได้ว่า การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมหรือขนานนั้น มีข้อดี – ข้อเสียแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน หรือบางครั้งต้องต่อวงจรแบบผสม คือมีทั้งแบบอนุกรมและขนาน

การต่อแบบผสม (Compound Circuit)

วงจรไฟฟ้าแบบผสม

     การต่อแบบผสม คือ การต่อวงจรทั้งแบบอนุกรมและแบบขนานเข้าไปในวงจรเดียว การต่อแบบนี้ โดยทั่วไปไม่นิยมใช้กัน เพราะเกิดความยุ่งยาก จะใช้กันแต่ในทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ เช่น ตัวต้านทานตัวหนึ่ง ต่ออนุกรมกับตัวต้านทานอีกตัวหนึ่ง แล้วนำตัวต้านทานทั้งสองไปต่อขนานกับตัวต้านทานอีกชุดหนึ่ง ดังในรูป 

     จะสังเกตเห็นได้ว่าลักษณะการต่อวงจรแบบผสมนี้เป็นการนำเอาวงจรอนุกรมกับขนานมารวมกัน และสามารถประยุกต์เป็นรูปแบบอื่น ๆ ได้ ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานให้เหมาะสม เพราะการต่อแบบผสมนี้ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว เป็นการต่อเพื่อนำค่าที่ได้ไปใช้กับงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

#1 โดย: [IP: 125.25.31.xxx]
เมื่อ: 2020-08-27 19:33:46
#2 โดย: อีแหม่ม [IP: 223.24.61.xxx]
เมื่อ: 2020-09-17 11:30:14
พ่อมึงตาย
#3 โดย: สุนี [IP: 223.24.61.xxx]
เมื่อ: 2020-09-17 11:31:50
พ่อกับแม่มึงเบ็ดกันตอนกลางวัน
#4 โดย: ศรราม [IP: 223.206.234.xxx]
เมื่อ: 2020-11-05 09:40:38
หน้าหี
#5 โดย: โด [IP: 223.206.234.xxx]
เมื่อ: 2020-11-05 09:42:05
ควยก้อลหน้าหี
#6 โดย: อืมม [IP: 110.168.218.xxx]
เมื่อ: 2020-11-16 11:48:09
ทำไมมีคอมเม้นต์ ไร้การศึกษา ไร้อารยะมาอยู่ในหน้าความรู้ได้ละเนี่ย
#7 โดย: ชอบการเรียน [IP: 49.228.154.xxx]
เมื่อ: 2020-11-30 11:46:03
ขอบคุณครับ
#8 โดย: ดช ช.น.ย [IP: 49.228.49.xxx]
เมื่อ: 2020-11-30 14:36:09
ใช่คับ
#9 โดย: teettaat [IP: 223.205.247.xxx]
เมื่อ: 2020-12-04 10:20:04
พ่อมึงตาย
#10 โดย: เด็กชายโก้ [IP: 223.24.160.xxx]
เมื่อ: 2020-12-07 13:26:58
มึงเรียนไหนกันดด
#11 โดย: หน้าแมว [IP: 223.24.144.xxx]
เมื่อ: 2020-12-07 13:50:03
หน้าหมา
#12 โดย: หล่อเท่ [IP: 134.196.6.xxx]
เมื่อ: 2020-12-21 20:21:25
ใจเย็นไอ้ชาย
#13 โดย: . [IP: 223.205.248.xxx]
เมื่อ: 2020-12-28 15:01:05
ด่ากันทำไมอะครับ
#14 โดย: คนสวย [IP: 49.228.236.xxx]
เมื่อ: 2021-01-01 17:50:31
อะไรครับเนี่ย
#15 โดย: E [IP: 125.27.5.xxx]
เมื่อ: 2021-01-04 09:28:00
calm down
#16 โดย: .. [IP: 1.46.97.xxx]
เมื่อ: 2021-01-06 08:55:20
พักก่อนลูกหลาว
#17 โดย: Ggfhdudidjhensjdkod [IP: 223.24.186.xxx]
เมื่อ: 2021-01-08 18:54:49
Stop your mont
#18 โดย: ตู่ [IP: 171.6.218.xxx]
เมื่อ: 2021-01-10 12:43:48
เขีบนคำหยาบทำไม
#19 โดย: ตำรวจ [IP: 27.55.81.xxx]
เมื่อ: 2021-01-12 13:50:42
หืม
#20 โดย: เมก [IP: 14.207.162.xxx]
เมื่อ: 2021-01-13 09:47:30
ดด
#21 โดย: ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭ [IP: 125.24.75.xxx]
เมื่อ: 2021-01-13 10:04:56
(・(ェ)・)
#22 โดย: ....... [IP: 223.24.162.xxx]
เมื่อ: 2021-01-13 20:02:08
กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างคนมีการศึกษาด้วนคะ
#23 โดย: .... [IP: 171.5.222.xxx]
เมื่อ: 2021-01-14 13:13:00
หยุดดดดดชั้น​บอกให้พวกเธอหยุดดด
#24 โดย: คนที่ด่ากัน [IP: 182.232.43.xxx]
เมื่อ: 2021-01-15 09:12:25
ทำไมมีเเต่คอมเม้นที่ดูไร้สติไม่สมองนี่มันเเหล่งให้ความรู้นะไม่ใช่แชทส่วนตัวทำอะไรไม่เกรงใจคนอื่นเลยเสียมารยาทไอพวกไม่มีสมอง
#25 โดย: คนมีการศึกษา [IP: 49.49.236.xxx]
เมื่อ: 2021-01-15 12:27:57
มีเเต่คอมเม้นไร้การศึกษา ด่ากันทำไมครับ
#26 โดย: คนมีการศึกษา [IP: 171.7.218.xxx]
เมื่อ: 2021-01-17 16:39:32
พวกไรการศึกษา พวกไม่มีสมอง
#27 โดย: auto8341 [IP: 122.155.46.xxx]
เมื่อ: 2021-01-18 18:09:21
ก็ๆ พ พอได้
#28 โดย: บักอาม [IP: 122.155.38.xxx]
เมื่อ: 2021-01-20 10:40:59
หีเเดง
#29 โดย: เวฟ [IP: 223.206.242.xxx]
เมื่อ: 2021-01-20 10:41:06
ควบ

ชื่อผู้ตอบ: