จิตอาสาโรงเรียนปลอดภัย ณ โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง

 

 

จิตอาสา "โรงเรียนปลอดภัย"

ณ โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง