WIEGAND IC


Zkteco - WIEGAND IC

 

- Card type : Mife 13.56MHz

- Data mode : Wiegand 26

- Com Distance : 100 metersติดต่อสอบถาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอใบเสนอราคาสินค้า