WIEGAND ID


Zkteco - WIEGAND ID

 

- Card type : RFID 125KHz

- Data mode : Wiegand 26

- Com Distance : 100 metersติดต่อสอบถาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอใบเสนอราคาสินค้า