ทำความเข้าใจ Access Control System

ระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ
 
          Access Control  System คือ ระบบควบคุมการเข้าออกแบบอัตโนมัติ ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้กำหนดสิทธิ์ในการเข้าออก ให้กับบุคลากรภายในที่เกี่ยวข้อง และป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดจากบุคคลภายนอก มีการบริหารจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพสามารถกำหนดช่วงเวลา ที่อนุญาตให้ผ่านเข้าออก และกำหนดสิทธิ์ในการเข้าออกแต่ละประตูแยกกันได้อย่างอิสระมีทั้งระบบ Standalone สำหรับทางเข้าออกเดี่ยว หรือสำหรับ อาคารขนาดเล็ก และระบบ Network ที่สามารถใช้ควบคุมทางเข้าออกทั้งหมด จากจุดควบคุมเพียงจุดเดียวหรือหลายจุดก็ตาม ซึ่งเหมาะสำหรับอาคารขนาดใหญ่ ทั้งนี้สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่ต่าง ๆ ตามความต้องการ ปรับใช้ได้กับองค์กรทั่วไป เลือกรูปแบบการขออนุญาตเข้าออกได้หลายวิธี ซึ่งอาจตรวจสอบสิทธิ์ โดยใช้รหัส, บัตร หรือลายนิ้วมือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเลือกใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากใช้เพื่อควบคุมการเข้าออก ยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อ ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้อีกมากมาย เช่น ใช้สำหรับรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะต้องไปตรวจสอบความปลอดภัยยังจุดต่าง ๆ ของอาคาร, ใช้เชื่อมต่อกับระบบ Time Attendance ระบบรายงานการเข้าออกและคำนวณเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน หรือการใช้งานด้านอื่น ที่จะต้องอาศัยข้อมูล การผ่าน เข้าออกยังจุดต่าง ๆ
 

โครงสร้างระบบ Access Control

 
          PCSC ได้พัฒนา Client Software ในรูปแบบของ Cloud-Based ซึ่งมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยสูงเหมือนกันกับในแอพพลิเคชั่น Software มาตรฐานโดยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้อินเตอร์เฟสเบราว์เซอร์ที่ใช้งานง่าย โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Software ใดๆ สามารถจัดการระบบจากทุกที่ทุกเวลา และยังมีประโยชน์ในแง่ของการบริการโดยสามารถ Remote เข้ามา Service ได้อย่างง่ายดาย รวมถึงการเพิ่มบัตรลดบัตรกำหนดสิทธ์ต่างๆและการปลดล็อกผ่านระบบ Cloud-Based ได้อีกด้วย
 
          ส่วนประกอบของ Access Control
          1.Cards and Reader
               ปัจจุบันนิยมใช้บัตรแบ่งเป็น 2 ประเภทคือบัตร Proximity ที่ทำงานอยู่ในย่านความถี่ 125 KHZ และบัตร Smart Cards ที่ทำงานย่านความถี่ 13.56 MHZ บัตรบางชนิดไม่สามารถ Copy ได้ และปัจจุบันยังได้มีการพัฒนาไปถึงการใช้งานเปิดปิด ประตูผ่านมือถือได้อีกด้วย
          2.ชุดควบคุมระบบการเข้า-ออกของสถานที
               เป็นส่วนประมวลผลของระบบ ACS controllerจะได้รับข้อมูลจากส่วนต่างๆ ของ ACS แล้วนำมาประมวลผลเพื่อสั่งการเช่น ปิด/เปิดประตู, Alarm และอื่นๆ ระบบ ACS จะต้องมีการโปรแกรม ผู้มีสิทธิ์เข้าออก,เงื่อนไขต่างๆ, เวลาที่ประตูปิด-เปิด เป็นต้น
 
ส่วนประกอบของระบบ Access Control
 

          ระบบ Access Control System มีทั้งแบบ Stand Alone Systems คือ ระบบทั้งหมดทำงานได้อิสระภายใน ชุดตัวเครื่องอ่านแบบ Stand-Alone เพียงเครื่องเดียว ไม่ต้องเชื่อมต่อกับ ตู้ควบคุมระบบ หรือ ต่อกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และแบบ Access Controller Network คือ ระบบที่ต้องนำอุปกรณ์ควบคุมทั้งหมด มาต่อทำงานร่วมกันจนเป็นระบบ เช่น เครื่องอ่านบัตรเข้า ต่อกับเครื่องอ่านบัตรออก ต่อ อุปกรณ์ล็อคไฟฟ้าต่างๆ รวมถึง อุปกรณ์เสริมระบบอื่นๆ แล้วไป ต่อกับตู้ควบคุมระบบในการควบคุมการทำงาน หรือต่อเข้ากับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ควบคุมระบบต่างๆ ด้วยโปรแกรม ซอฟแวร์

          แต่ปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดไปถึงการใช้งานบน Web Browser รวมถึงการใช้งาน,การบริการและเก็บข้อมูลบน Cloud-Based ได้อีกด้วย

          3.อุปกรณ์ประกอบประกอบด้วย

          โดยหลักการทํางานของ Access Control Management System มีกระบวนการดำเนินการดังนี้คือ

               1. กําหนดผู้ใช้งานระบบว่ามีใครบ้าง

               2. กําหนดค่าทรัพยากรที่ต้องการควบคุมการใช้งานว่ามีอะไรบ้าง 

               3. กําหนดกระบวนการใช้งานของผู้ใช้งานระบบว่ามีอะไรบ้าง 

               4. กําหนดการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนว่าผู้ใช้แต่ละคนสามารถทำงานอะไรได้บ้างและใช้งานทรัพยากรใดได้บ้าง 

          การควบคุมการเข้าถึงสามารถติดตั้งได้ที่ทางเข้า-ออกอาคาร ลานจอดรถ ลิฟท์ หรือสิ่งกีดขวางทางกายภาพอื่น ๆ ที่ให้การเข้าถึงสามารถควบคุมด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติจุดเชื่อมต่อที่เป็นประตูจะควบคุมการเข้าถึงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถมีหลายองค์ประกอบ โดยพื้นฐานจะเป็นระบบล็อคไฟฟ้า โดยจะล็อคหรือปลดล็อคโดยการใช้สวิทช์ ซึ่งอาจจะมีปุ่มกดรหัสที่ถูกป้อนจากเครื่องอ่านบัตร เครื่องอ่านลายนิ้วมือ หรืออุปกรณ์บัตร RFID ในการตรวจสอบ ตำแหน่งของประตูสวิทช์ ถ้ารหัสตรงกันประตูจะทำการปลดล็อค และสามารถผ่านเข้าบริเวณนั้นได้


ชื่อผู้ตอบ: